Säätiön säännöt

Säätiön nimi on Viipurin Tuberkuloosisäätiö sr, sen kotipaikka on Lappeenranta, ja sen tarkoituksena on tukea tuberkuloosin ja keuhkosairauksien sekä muiden kansantautien vastustamiseen tähtäävää toimintaa ja tutkimusta ensisijaisesti Etelä-Karjalassa, jatkaen nimikkokaupunkinsa Viipurin perinteitä tässä työssä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja palkintoja, järjestämällä seminaareja ja tiedotustoiminnalla.

Säätiön peruspääomaksi on Viipurin Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys r.y. 18.1.1944 päivätyllä säädekirjalla lahjoittanut yhtä miljoonaa (1.000.000) silloista markkaa vastaavan summan käteisvaroina, arvopapereina ja saatavina. Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla, testamenteilla sekä siirtämällä tuotoista pääoman lisäykseksi hallituksen harkinnan mukaan niin suuri osa, ettei rahaston reaaliarvo pääse alkuperäisestä vähenemään.

Säätiön varainhoidon on oltava huolellista ja suunnitelmallista.

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi toistaiseksi valittua jäsentä. Vähintään yhdellä säätiön hallituksen jäsenellä tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella.

Jäsenyys päättyy, kun jäsen ilmoittaa eroavansa hallituksesta.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Duodecim-seuran Viipurin seudun paikallisosasto ry (yhdistysrekisterin numero 25.360). Mikäli valitsijataho ei ole säätiön vuosikokoukseen mennessä suorittanut valintaa, voi hallitus täydentää itse itseään.

Säätiöllä on asiamies, jonka säätiön hallitus valitsee toistaiseksi. Säätiön asiamies päättää ja huolehtii säätiön hallituksen ohjeiden ja säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön toiminnan asianmukaisesta toteuttamisesta ja varojen sijoittamisesta. Säätiön asiamiehellä tulee olla asuinpaikka Suomessa..

Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa hallituksen päätöksen mukaisesti tavanomainen palkkio. Säätiön asiamiehen palkkiosta päättää hallitus.

Hallituksen jäsenillle ja säätiön asiamiehelle säätiön toiminnasta aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan laskun mukaan. Jos hallituksen valinnasta huolehtiva yhdistys lakkaa olemasta tai haluaa luopua tehtävästä, täydentää säätiön hallitus tarvittaessa itse itsensä sekä määrää yhteisön, joka sen jälkeen valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vuosikokoukseen viimeistään toukokuun kuluessa sekä ylimääräisiin kokouksiin silloin, kun säätiön asioiden hoito tai muut seikat niin vaativat.

Kutsu hallituksen kokouksiin ja muut ilmoitukset toimitetaan todistettavalla tavalla kullekin hallituksen jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa tähän tehtävään valittu jäsen.

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia.

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus pitää vuosikokouksen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Käsitellään tilinpäätökseen lain mukaan kuuluvat asiakirjat.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja allekirjoitetaan tilinpäätös.
  3. Päätetään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja säätiön asiamiehen ja muiden toimihenkilöiden palkkioista sekä kulukorvauksista.
  4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarvittaessa säätiön asiamies
  5. Valitaan tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa.
  6. Päätetään mahdollisten ylijäämävarojen käytöstä säätiön tarkoitusta vastaavalla tavalla.
  7. Päätetään talousarviosta kuluvalle vuodelle.
  8. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10§

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallitusten päätösten toimeenpanon valvonta sekä toimihenkilöiden kanssa tai välityksellä tapahtuva huolenpito säätiön juoksevista asioista. Puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii hänen tehtävistään varapuheenjohtaja.

11§

Tilintarkastus on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä. Sen lisäksi mitä tilintarkastuslaissa ja säätiölaissa säädetään, tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää erityinen lausuma siitä: 1) tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi; sekä 2) onko säätiön toimielinten jäsenille suoritettuja palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

Jäljennökset tilinpäätöksestä tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle ennen kesäkuun loppua.

12§

Päätös sellaisista lisäyksistä tai muutoksista sääntöihin, jotka eivät kohdistu 1§:ssä mainitun tarkoituksen muuttamiseen, on tehtävä hallituksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa. Päätös sääntöjen tarkoituksen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä läsnäolijoiden äänistä. Sääntöjen muuttamiselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Päätös säätiön purkamisesta on tehtävä kahdessa säätiön perättäisessä hallituksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kaikista hallituksen jäsenistä.

13§

Jos säätiö purkautuu tai lakkaa olemasta, jätetään sen puhdas omaisuus Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiölle.

14§

Kaikessa, mitä näissä säännöissä ei ole erikseen säädetty, on noudatettava säätiölain määräyksiä.